ELTE TANANYAGOK

 

ANALÍZIS 1 ELTE

valós számsorozatok, nevezetes sorozatok határértékei, konvergens és divergens sorozatok, határérték és műveletek,  küszöbindex keresése, monotonitás, korlátosság, komplex számsík, algebrai alak, konjugált, abszolútérték, műveletek komplex számokkal, a trigonometrikus alak, Moivre-formulák, szorzás, osztás, hatványozás , konvergens és divergens sorok, konvergencia kritériumok, hányados és gyök kritérium, Leibniz-sorok, összehasonlító kritérium, sorok összegének kiszámolása, teleszkopikus összegek

ANALÍZIS 2 ELTE

függvények határértékét, az epszilon-deltás definíció, 0/0 és szám/0 típusú határértékek, mikor folytonos egy függvény, folytonossággal kapcsolatos feladatok, alapderiváltak táblázatba foglalva, deriválási szabályok táblázat, rengeteg deriválás feladat lépésről lépésre, részletes megoldásokkal, rengeteg függvényvizsgálat feladat, L'Hospital szabály használata, nevezetes határértékek, a Taylor-polinom, Taylor-sor, határozatlan integrálás, integrálási szabályok, alapintegrálok, Newton-Leibniz formula, normáltartomány, két függvény közötti területek, határozott integrál

KALKULUS 1 ELTE

függvények határértékét, az epszilon-deltás definíció, 0/0 és szám/0 típusú határértékek, mikor folytonos egy függvény, folytonossággal kapcsolatos feladatok, alapderiváltak táblázatba foglalva, deriválási szabályok táblázat, rengeteg deriválás feladat lépésről lépésre, részletes megoldásokkal, rengeteg függvényvizsgálat feladat, L'Hospital szabály használata, nevezetes határértékek, a Taylor-polinom, sorozatok határértéke, konvergens és divergens sorozatok.

KALKULUS 2 ELTE

határozatlan  integrál, alapintegrálok, integrálási szabályok, Newton-Leibniz formula, normáltartomány, két függvény közötti területek, határozott integrál, kettősintegrál, végtelen sorok, konvergens és divergens sorok, konvergencia kritériumok, hányados és gyök kritérium, Leibniz-sorok, összehasonlító kritérium, sorok összegének kiszámolása, teleszkopikus összegek, többváltozós függvények.

LINEÁRIS ALGEBRA

vektortér axiómák, példák vektorterekre, lineárisan független és összefüggő vektorok, generátor-rendszer, bázis, dimenzió, alterek, műveletek mátrixokkal, vektorokkal, diagonális mátrix, kvadratikus mátrix, egységmátrix, transzponált, vektorok diadikus szorzata, vektorok skaláris szorzata, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mikor van egy megoldás, mikor van végtelen sok és mikor nincs? paraméteres feladatok, vektorrendszerek rangja, kompatibilitás, mátrixok determinánsa, sajátértéke és sajátvektora, diagonális mátrix, mátrixfelbontás, lineáris leképezések és transzformációk, képtér, magtér, transzformációk mátrixa, új bázisra való áttérés mátrixa, hasonló mátrixok, a diagonális alak és a hasonlóság kapcsolata, sajátbázis, Hom(v1,v2) homomorfizmusok, izomorfizmusok.

OPERÁCIÓKUTATÁS   

LP feladatok grafikus megoldása, lehetséges megoldások halmaza, optimális megoldás, optimális bázismegoldás, a szimplex módszer, primál és duál feladat, normál feladat, módosított normál feladat, fordított normál feladat, gráfok, fa, kör, minimális feszítőfa, hálózatok, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, magyar módszer, hátizsák feladat.

STATISZTIKA1

alapfogalmak, ismérvek típusai, viszonyszámok, dinamikus viszonyszám, intenzitási viszonyszám, számtani átlag, harmonikus átlag, mértani átlag, medián, módusz, kvartilisek, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági sor, értékösszeg sor,  Lorenz-görbe, doboz-ábra, alakmutatók, Pearson-mutató, F-mutató, asszociációs kapcsolat, vegyes kapcsolat, korrelációs kapcsolat, ismérvek függetlensége, khi-négyzet, Cramer-mutató, Csuprov-mutató, Yule-mutató, külső szórás, belső szórás, teljes szórás, külső eltérés-négyzetösszeg, belső eltérés-négyzetösszeg, teljes eltérés-négyzetösszeg, H-mutató, PRE, szórásnégyzet hányados, lineáris korrelációs együttható, korreláció, regressziós egyenes, determinációs hányados, különbségfelbontás, hányadosfelbontás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlag index, részhatás index, összetételhatás index, árindex, volumenindex, értékindex, Laspeyres-féle, Paasche-féle, Fischer-index, átlagformák, vásárlóerőparitás, infláció, indexsorok, lánc-indexsor,  bázis-indexsor, árindexsor, volumenindexsor, értékindexsor, állapot idősor, tartam idősor, változás üteme és mértéke, kronologikus átlag

STATISZTIKA 2

mozgóátlagok, mozgóátlagolású trend, simítás, szűrés, dekompozíciós idősormodellek, lineáris trend, exponenciális trend, trendegyenlet, normálegyenletek, szezonalitás, szezonális eltérés, szezonindex, szezonalitással kiigazított trend, szezonalitástól megtisztított trend, szezonális hatás, statisztikai becslések, pontbecslés, intervallumbecslés, standard hiba, mintavételi hiba, nemmintavételi hiba, FAE-minta, EV-minta,rétegzett minta, többlépcsős minta, torzítatlanság, minimális variancia elve, konfidenciaszint, konfidencia tartomány, sokasági átlag becslése, sokasági arány becslése, sokasági variancia, hipotézisvizsgálat, nullhipotézis, ellenhipotézis, szignifikanciaszint, elsőfajú  és másodfajú hiba, próbafüggvény, próbák, kritikus tartomány, kritikus érték, paraméteres próbák, nemparaméteres próbák, Z-próba, t-próba, khí-négyzet-próba, homogenitás- vizsgálat, illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, F-próba, varianciaanalízis, Bartlett-próba, regresszió számítás, magyarázó változók, eredményváltozó, proxy változó, dummy változó, lineáris kétváltozós regresszió, reziduumok, reziduális szórás, korreláció, kovariancia, elaszticitás, többváltozós lineárisregressziós modell, paraméterek becslése, elaszticitás, korrelációs mátrix, kovariancia mátrix

 

 

 

 

Mondd el véleményedet az új oldalról