BGF TANANYAGOK

 

OPERÁCIÓKUTATÁS BGF

műveletek mátrixokkal, vektorokkal, diagonális mátrix, kvadratikus mátrix, egységmátrix, transzponált, vektorok diadikus szorzata, vektorok skaláris szorzata, technológiai mátrix, lineáris egyenletrendszerek megoldása, mikor van egy megoldás, mikor van végtelen sok és mikor nincs? paraméteres feladatok, vektorrendszerek rangja, kompatibilitás, LP feladatok grafikus megoldása, lehetséges megoldások halmaza, optimális megoldás, optimális bázismegoldás, a szimplex módszer, primál és duál feladat, normál feladat, módosított normál feladat, fordított normál feladat, gráfok, fa, kör, minimális feszítőfa, hálózatok, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, magyar módszer, hátizsák feladat.

STATISZTIKA1 BGF

alapfogalmak, ismérvek típusai, viszonyszámok, dinamikus viszonyszám, intenzitási viszonyszám, számtani átlag, harmonikus átlag, mértani átlag, medián, módusz, kvartilisek, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági sor, értékösszeg sor,  Lorenz-görbe, doboz-ábra, alakmutatók, Pearson-mutató, F-mutató, asszociációs kapcsolat, vegyes kapcsolat, korrelációs kapcsolat, ismérvek függetlensége, khi-négyzet, Cramer-mutató, Csuprov-mutató, Yule-mutató, külső szórás, belső szórás, teljes szórás, külső eltérés-négyzetösszeg, belső eltérés-négyzetösszeg, teljes eltérés-négyzetösszeg, H-mutató, PRE, szórásnégyzet hányados, lineáris korrelációs együttható, korreláció, regressziós egyenes, determinációs hányados, különbségfelbontás, hányadosfelbontás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlag index, részhatás index, összetételhatás index, árindex, volumenindex, értékindex, Laspeyres-féle, Paasche-féle, Fischer-index, átlagformák, vásárlóerőparitás, infláció, indexsorok, lánc-indexsor,  bázis-indexsor, árindexsor, volumenindexsor, értékindexsor, állapot idősor, tartam idősor, változás üteme és mértéke, kronologikus átlag

ADATELEMZÉS / ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA

STATISZTIKA 2 BGF

mozgóátlagok, mozgóátlagolású trend, simítás, szűrés, dekompozíciós idősormodellek, lineáris trend, exponenciális trend, trendegyenlet, normálegyenletek, szezonalitás, szezonális eltérés, szezonindex, szezonalitással kiigazított trend, szezonalitástól megtisztított trend, szezonális hatás, statisztikai becslések, pontbecslés, intervallumbecslés, standard hiba, mintavételi hiba, nemmintavételi hiba, FAE-minta, EV-minta,rétegzett minta, többlépcsős minta, torzítatlanság, minimális variancia elve, konfidenciaszint, konfidencia tartomány, sokasági átlag becslése, sokasági arány becslése, sokasági variancia, hipotézisvizsgálat, nullhipotézis, ellenhipotézis, szignifikanciaszint, elsőfajú  és másodfajú hiba, próbafüggvény, próbák, kritikus tartomány, kritikus érték, paraméteres próbák, nemparaméteres próbák, Z-próba, t-próba, khí-négyzet-próba, homogenitás- vizsgálat, illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, F-próba, varianciaanalízis, Bartlett-próba, regresszió számítás, magyarázó változók, eredményváltozó, proxy változó, dummy változó, lineáris kétváltozós regresszió, reziduumok, reziduális szórás, korreláció, kovariancia, elaszticitás, többváltozós lineárisregressziós modell, paraméterek becslése, elaszticitás, korrelációs mátrix, kovariancia mátrix

MATEMATIKA 1 BGF

valós számsorozatok, nevezetes sorozatok határértékei, konvergens és divergens sorozatok, határérték és műveletek,  küszöbindex keresése, monotonitás, korlátosság, hogyan kell kiszámolni a függvények határértékét, az epszilon-deltás definíció, 0/0 és szám/0 típusú határértékek, mikor folytonos egy függvény, folytonossággal kapcsolatos feladatok, alapderiváltak táblázatba foglalva, deriválási szabályok táblázat, rengeteg deriválás feladat lépésről lépésre, részletes megoldásokkal, rengeteg függvényvizsgálat feladat,  határozatlan integrálás, integrálási szabályok, alapintegrálok, Newton-Leibniz formula, normáltartomány, két függvény közötti területek, határozott integrál, többváltozós függvények, szintvonal, parciális deriváltak, kétváltozós függvények lokális szélsőértékei és nyeregpontjai.

MATEMATIKA 2  BGF

kombinatorika, permutáció, kombináció, variáció, kombinatorika feladatok, függetlenség és kizáróság elve, klasszikus valószínűségszámítás feladatok, kedvező/összes módszer, függetlenség, összefüggőség, feltételes valószínűségek, feltételes valószínűségek, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, valószínűségi változók, valószínűségi eloszlások, eloszlások megadása, ábrázolása, eloszlás függvény, eloszlásfüggvény tulajdonságai, sűrűségfüggvény, sűrűségfüggvény tulajdonságai, nevezetes eloszlások, Binomiális eloszlás, Poisson eloszlás, hipergeometriai eloszlás, egyenletes eloszlás, exponenciális eloszlás, standard normális és normális eloszlás, várható értékeik és szórásaik

 

Mondd el véleményedet az új oldalról